Packaging ใหม่!! สำหรับ image flex และ Image Print

Packaging ใหม่!! สำหรับ image flex และ Image Print

Image Logo ได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดดังนี้คือ

  • Image Print
  • Image Flex

โดยการปรับปรุงครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนารูปแบบกล่องให้มีความสวยงามและสื่อสารถึงตัวสินค้าให้มากขึ้นแล้ว บริษัทฯยังเพิ่มความชัดเจนในส่วนของ Pantone สีที่ติดอยู่ข้างกล่องให้มีสีสันที่ชัดเจนและตรงกับสีจริงของสินค้ามากขึ้น รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยี QR-Code และ AR-Code มาช่วยในการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น

โดยการปรับปรุงครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนารูปแบบกล่องให้มีความสวยงามและสื่อสารถึงตัวสินค้าให้มากขึ้นแล้ว บริษัทฯยังเพิ่มความชัดเจนในส่วนของ Pantone สีที่ติดอยู่ข้างกล่องให้มีสีสันที่ชัดเจนและตรงกับสีจริงของสินค้ามากขึ้น รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยี QR-Code และ AR-Code มาช่วยในการสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น

Image Logo ได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ในผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดดังนี้คือ

  • Image Print
  • Image Flex